0%
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Fokus delaktighet - ett verktyg för en tillgänglig myndighet

Fokus delaktighet är ett verktyg som ska underlätta myndigheters arbete med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Tillgängliga myndigheter är en förutsättning för delaktighet och jämlikhet. 

Ett verktyg för både stöd och uppföljning

Fokus delaktighet ger er stöd i arbetet med att förbättra tillgängligheten i verksamheten, i lokalerna och i information och kommunikation. Genom att svara på frågor som ställs i verktyget kan ni se hur ni ligger till och vad ni kan förbättra.

Verktyget är öppet för alla - vem som helst i er organisation kan svara på frågor när som helst under året. När ni har svarat på frågorna får ni en återkoppling som hjälper er i det fortsatta arbetet. Det går bra att hoppa över frågor.

Fokus delaktighet är också ett verktyg för uppföljning. MFD har i uppdrag att följa upp statliga myndigheters arbete med tillgänglighet och med det funktionshinderspolitiska målet. Årligen under hösten kommer MFD att skicka ut en uppmaning till alla myndigheter om att svara på frågorna i verktyget. Då får ni en individuell länk och de svar ni lämnar då används i MFD:s uppföljning.

Statliga myndigheters ansvar

Att statliga myndigheter har ett ansvar för att vara tillgängliga framgår i förordningen (2001:526) om myndigheters särskilda ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken. Där står det att verksamheten som bedrivs på myndigheter ska utgå från det funktionshinderspolitiska målet och att myndigheterna särskilt ska verka för att lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Hur går det till?

I verktyget Fokus delaktighet ska ni svara på ett antal frågor om tillgänglighet. Det finns frågor inom tre områden – samma områden som nämns i förordningen:

  - Verksamhet
  - Information och kommunikation
  - Lokaler

Vissa frågor handlar om hur ni arbetar strategiskt med tillgänglighet, andra frågor handlar om hur ni arbetar mer konkret och specifikt för att förbättra tillgängligheten. Till varje fråga finns en kort informationstext, läs gärna den innan ni svarar på frågan. Om ni vill lämna enkäten och fortsätta senare, så kan ni använda knappen Fortsätt senare. 

Hoppa till nästa fråga genom att klicka på knappen "Spara och gå vidare". 

När ni har svarat på alla frågor får ni en utvärdering av hur ni ligger till i ert tillgänglighetsarbete. Utvärderingen består av ett poängresultat och ett detaljerat resultat med utvärderingstexter. Ni kan skriva ut ert resultat eller spara som pdf. Återkopplingen visar på ett överskådligt sätt vad ni gör bra och vad ni kan eller bör förbättra. Det är ett bra stöd för ledning och chefer som ska prioritera och besluta om åtgärder. Det finns också ett fördjupat stöd som hjälper er vidare när ni har bestämt er för vad som ska prioriteras.

Lagar och rekommendationer

I detta verktyg ställs frågor utifrån strukturen i förordning 2001:526. Det betyder att frågorna är uppbyggda kring begreppen verksamhet, information och lokaler. Till varje fråga är stödtexter kopplade. Dessa utgår ifrån befintlig lagstiftning och Myndigheten för delaktighets rekommendationer för vilken tillgänglighet som minst bör uppnås för att kunna verka för tillgänglighet enligt förordningen.

(Denna fråga är obligatorisk)
Frågeindex